Xiaguan

Chinese tea ~ Xiaguan tea factory ~ Ripe puerh
2002 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000162002 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, Ripe$1.90
2005 Xiaguan 8663 Shu Bing Tea Cake, RipeRPS-0000172005 Xiaguan 8663 Shu Bing Tea Cake, Ripe$1.50
2005 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000182005 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, Ripe$1.40
2006 Xiaguan Baoyan Shu Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000192006 Xiaguan Baoyan Shu Zhuan Brick Tea, Ripe$0.90
2007 Xiaguan Shou Tuo Bowl Tea, RipeRPS-0000212007 Xiaguan Shou Tuo Bowl Tea, Ripe$0.00